Professor Katey Walter Anthony, University of Alaska Fairbanks (2010)
https://www.youtube.com/watch?v=YegdEOSQotE
Back